Skip to main content

Sigrid Giskegjerde Schjetnes reisefond

Statutter

Oppsal IFs årsmøte 18. mars 2013 vedtok å etablere et reisefond i anledning Sigrid Giskegjerde Schjetnes bortgang i 2012

Fondets grunnkapital på kr. 100.000 består av gave fra Sigrid Giskegjerde Schjetnes familie, overføring fra Espen Bredesens Hopprekruttfond og bidrag fra Oppsal Idrettsforening.

 • 1 Idrettsutøvere i Oppsal Idrettsforening i alderen 13 -19 år kan tildeles et reisestipend på kr. 15.000 fra Sigrid Giskegjerde Schjetnes reisefond. Det er anledning for enkeltpersoner eller lag å foreslå kandidater. Beløpet kan dekke reise for inntil to personer.
 • 2 ”Den gode pasningen” er fondets navn. Med dette navnet fremhever vi den typiske medspilleren, den som gjør andre gode og som bidrar ut over det egennyttige.

Vi ser etter et menneske som

 • bidrar til et godt miljø med sin inkluderende og positive væremåte
 • bidrar aktivt til at alle på laget føler tilhørighet, uavhengig av det sportslige nivået de innehar
 • er ærlig, redelig og skylder ikke på andre
 • gjør sitt beste, tar ansvar og initiativ og er konstruktiv

Kort sagt; en ekte lagspiller som kan tjene som rollemodell for andre i klubben vår.

 • 3 Søknadsfrist og statutter kunngjøres internt i klubben, med løpende søknadsfrist. Styret i Oppsal Idrettsforening tar kontakt med alle klubbene i alliansen som inviteres til å foreslå kandidater med begrunnelse. Det vil være ønskelig at de unge selv engasjerer seg og styret har et spesielt ansvar for å legge til rette for aktivt engasjement rundt prosessen.
 • 4  Styret i Oppsal IF godkjenner utdelinger av stipend. Eget innrammet gavekort/diplom deles ut som bevis/minne.
 • 5 Mottageren skal skrive en enkel dagbok som overleveres komiteen etter reisen. Dette kan publiseres etter nærmere avtale.
 • 6 Det avsatte fondsbeløpet anvendes så lenge det finnes midler i fondet.

Statutter for Willy Vraalsens minnefond

Oppsal IFs årsmøte 25. mars 1998, vedtok å sette av kr. 100.000,- til et minnefond for Willy Vraalsen, klubbens mangeårige leder som gikk bort dette året.

 • 1 Minnefondet skal plasseres til høyest mulig avkastning gjennom bank, forsikring eller aksjefond mot tilstrekkelig garanti. Avkastningen av fondet kan etter søknad deles ut til lag eller enkeltutøvere i Oppsal IF.
 • 2 Fondets avkastning skal fremme utviklingen av idretten i Oppsal Idrettsforening og kan gis til enkeltprosjekter med dette som formål, og/eller lag og individuelle utøvere som har prestert noe ekstraordinært. Søknaden skal vedlegges en plan for anvendelse av fondsmidlene.
 • 3 Søknadsfrist og statutter kunngjøres internt i klubben, med søknadsfrist innen kalenderårets utløp. Arbeidsutvalget i Oppsal IF gjennomgår søknadene og tar den endelige avgjørelsen.

Statutter for Willy Vraalsens minnefond

Oppsal IFs årsmøte 25. mars 1998, vedtok å sette av kr. 100.000,- til et minnefond for Willy Vraalsen, klubbens mangeårige leder som gikk bort dette året.

1 Minnefondet skal plasseres til høyest mulig avkastning gjennom bank, forsikring eller aksjefond mot tilstrekkelig garanti. Avkastningen av fondet kan etter søknad deles ut til lag eller enkeltutøvere i Oppsal IF.

2 Fondets avkastning skal fremme utviklingen av idretten i Oppsal Idrettsforening og kan gis til enkeltprosjekter med dette som formål, og/eller lag og individuelle utøvere som har prestert noe ekstraordinært. Søknaden skal vedlegges en plan for anvendelse av fondsmidlene.

3 Søknadsfrist og statutter kunngjøres internt i klubben, med søknadsfrist innen kalenderårets utløp. Arbeidsutvalget i Oppsal IF gjennomgår søknadene og tar den endelige avgjørelsen.