Skip to main content

Allianseidrettslaget

I 2005 skjedde en ny, stor omorganisering. Da ble Oppsal IF ble allianseidretts- lag, og de ulike særidrettsklubbene fikk dermed fullt ansvar både for idrettslig satsing og økonomi. Det er denne modellen som fortsatt gjelder nå når Oppsal IF runder 100 år.

I denne modellen er hovedlaget – Oppsal Allianseidrettsforening – en paraply som forvalter merkenavn, logoer, klubbfarger verdigrunnlag og overordnede lover, samt fond, eiendeler og avtaler inngått på vegne av fellesskapet.

Utover dette organiseres all idrett tilhørende klubben i egne frittstående klubber med fullt ansvar for sin idrett og økonomi, og med tilhørende organisasjonsnummer fra Brønnøysund-registrene. Det betyr at om en av disse klubbene for eksempel skulle gå konkurs, så påvirker ikke dette de øvrige klubbene i Oppsal-familien.

Alle medlemmer av de ulike allianseklubbene er likevel obligatorisk med i Oppsal IF, og klubben betaler en årlig avgift bestemt på årsmøtet i hovedlaget for hvert medlem. Utover bruken av klubbens merkenavn, logo, farger, verdigrunnlag og overordnede lover står ellers klubbene helt fritt i sin drift.

Denne måten å organisere idrettslag på var blitt mer og mer vanlig innen norsk idrett, en klubb som Furuset IF gjennom- førte modellen allerede i 1993 og Vålerengens Idrettsforening var en av de aller første som organiserte seg på denne måten. Organisasjonsformen har sprunget ut av erkjennelsen av at særidrettenes betydning bare har vokst, mens kon- takten mellom ulike idrettsgrener i samme klubb har blitt tilsvarende mindre. Gjennom allianseidrettslaget skapes en matrise mellom de ulike idrettsgrener på den ene siden og deres historiske og geografiske tilknytning på den andre.

For Oppsals vedkommende var en vesentlig utfordring at størrelsen på de ulike særidrettene varierte voldsomt – med 1125 medlemmer i fotballgruppa per 1.1.2005, mens ishockeyen på samme tid kun talte 37 sjeler. Fram til omorganiseringen var gruppene likevel likt representert og fikk i prinsippet likeverdig oppmerksomhet i hovedstyret. I allianseidrettslaget spil- ler ikke denne ubalansen lenger noen rolle.

Oppsal Arena åpnet i august 2005 med Oslo kommune som eier og Oppsal IF som driftsansvarlig. Driftsavtalen omfattet alt unntatt store vedlikeholdskostnader knyttet til konstruksjon og bygg. I et ekstraordinært årsmøte ble det vedtatt å overdra driftsavtalen med tilhørende kapital og årets over- skudd og tilskudd – til sammen mer enn 2,6 millioner kroner – til Oppsal Håndball. En av grunnene til overdragelsen var redsel for økonomiske tap knyttet til driften, noe som raskt viste seg å være ubegrunnet. Tilsvarende ble driftsavtalen for uteanleggene overført til Oppsal Fotball.

En følge av den nye organisasjonsmodellen var at administrativt ansatte knyttet hovedlaget Oppsal IF ble oppsagt. Allan Gjerde og Erik Bakke ble i stedet ansatt i Oppsal Håndball som henholdsvis daglig leder og driftsansvarlig for Oppsal Arena.

I jubileumssesongen finnes følgende allianseklubber: Oppsal Basket, Oppsal Ski, Oppsal Håndball, Oppsal Orientering, Oppsal Fotball, Oppsal Hockey og Oppsal Cricket. Oppsal Cricket ble medlem i allianselaget i 2012. Allidrett for barn er direkte underlagt paraplyorganisasjonen Oppsal Allianseidrettsforening.

Ved innføringen av alliansemodellen fikk de ulike idrettsgrenene fullt selvstyre. For håndballens vedkommende har dette ført til sportslig suksess, men mer ustabil økonomi. Her time out for damelaget i intens hjemmekamp mot opprykksrival Glassverket i Oppsal Arena våren 2012. 

 Fotballen har seilt opp som den desidert største særforeningen innen Oppsal-familien, med et firesifret antall medlemmer. Her har vi G96 i 2011. Laget spiller i 2012 i Interkretsserien.